Siirry sisältöön

Asumisen ohjelma 2030

Porvoon kaupunki on valmistellut ohjelmaa koko pian päättyvän valtuustokauden. Ohjelma on mittakaavaltaan sekä vaikuttavuudeltaan iso asiakirja.

Ohjelmaluonnoksessa on nostettu esille paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Strategisena tavoitteena on olla suosituin kotikaupunki 2030 mennessä. Toteutuessaan se tarkoittaa kaupungin asukasmäärän kasvua, mikä puolestaan vaatii lisää toimivia palveluja ja ne tuovat uusia työpaikkoja nostaen omavaraisuuttamme. Mutta ennen kaikkea tarvitaan lisää uusia asuntoja.

Asukkaiden hyvinvointia tukevista ratkaisusta olen myös samaa mieltä. Ohjelman pitää pyrkiä edistämään turvallista asumista ja huomioida erilaiset tarpeet mahdollisimman tasa-arvoisesti kuntalaisten osalta. Toimiva joukkoliikenne, joka mahdollistaa kuntalaisten liikkumisen koko kaupungin alueella omasta asuinpaikasta riippumatta, on investointi tulevaisuuteen.

Asumismuodoissa pitää olla tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Omistus- ja asumisoikeusasuntoja, mutta myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Sen sijaan ohjelmaluonnoksen osiossa ”vuokrataloyhtöt osana asumisen kehitystä” on kohtia, joita en allekirjoita ja joihin tulen esittämään tarvittaessa muutoksia loppuprosessin yhteydessä.

Luonnoksessa todetaan muun muassa, että ”kaupunki voi siis hyödyntää omistamiaan yhtiöitä vuokra-asuntojen rakentamiseen tilanteissa, jolloin muut markkinoilla olevat toimijat eivät tuota kohtuuhintaista asumista riittävässä määrin”. Edelleen tekstissä todetaan, että ”yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden jatkuva kasvu ei ole omistajan strateginen päämäärä. Erityisesti konsernivelan ja riskien kasvattaminen ei ole kaupungille tarkoituksenmukaista. Tästä syystä asuntoyhtiöillä pitää myös olla valmiutta hallitusti luopua rajoituksista vapautuvista kohteista, jotta yhtiö pystyy vapauttamaan itselleen käyttöön pääomaa”

Porvoon kaupungin omistama asuntokonserni A-yhtiöt Oy pystyy tuottamaan uusia asuntokohteita sekä valtion korkotukeman ARA-tuotannon kautta (A-asunnot Oy) että myös vapaarahoitteisena tuotantona (Vuokra-asunnot Oy). Kohteet voidaan toteuttaa sosiaalisena asuntotuotantona huomioiden esimerkiksi erityisryhmien asumistarpeet. Näin ei synny tilannetta, jossa kaupungin omistama konserni kilpailisi yksityisten toimijoiden kanssa. Asuntojonojen kasvattamiselle nykyisestä määrästä (322 hakemusta) ei pidä myöskään luoda lisäedellytyksiä.

Luonnoksen toimenpide-ehdotuksen kohta ”A-asunnot toteuttaa uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mikäli vuokra-asuntoja ei yksityisiltä markkinoilta tule riittävästi” lyö vasten suoraan omia tavoitteita. Jokainen ymmärtää, että kokonaisprosessi vie huomattavan paljon aikaa, ennenkuin kohde on valmis. Lupaprosessi, suunnittelu, rahoitus, kilpailutus, mahdollinen valitusaika ja vasta sitten monivaiheinen toteutus, joka on valmis vuosien päästä. Kaupungin on siten syytä asettaa tulevassa suunnittelussa oma yhtiö vähintäänkin ”samalla viivalle” ja jos halutaan nähdä riittävän kauaksi, ei lisäennakointikaan olisi pahasta. Uusien kohteinen toteutus ei tapahdu vain sormia napsauttamalla.

Edelleen luonnoksen esitys ”valmiudesta hallitusti luopua rajoituksista vapautuvista kohteista” ei saa kannatustani. Näkemykseni saa vahvistusta kaupungin tilaaman konsulttiyhtiö Inspiran raportista, joka myöskään ei kannata esitystä, koska esitys kutistaisi asuntokonsernin kassavirtaa ja tuottopotentiaalia, mikä puolestaan vaikeuttaisi tulevia investointeja. On myös todettava, että A-yhtiöt Oy:n velat lyhenivät reilulla 5,5 miljoonalla eurolla vuodessa (TP 20) ja samalla toteutettiin monessa asuntokohteissa mittavia julkisivu tai muita remontteja. Yhtiöllä on mahdollisuus toteuttaa uusia rakennusinvestointeja joka toinen vuosi konsernivelkaa lisäämättä tai omaa pääomatasoa vaarantamatta.

Riskit, jotka voisivat nousta asuntokonsernin haasteeksi, liittyvät käyttöasteeseen ja korkotasoon. Viime vuonna konsernin käyttöaste oli 99,30 %. Käytännössä se ei voi olla tätä suurempi. Mahdollisen korkoriskin osalta on todettava, että valtion myöntämillä lainoilla rahoitettu asuntokanta ei ole riskiherkkää nopeille korkomuutoksille. Yhtiön muut lainat pankkilaitoksilta ovat pääosin sidottuja pitkiin viitekorkoihin.

Mahdollistetaan kaupungin kasvu jokaiselle uudelle kuntalaiselle tulotasosta riippumatta. Varmistamalla riittävä ja kohtuutasoinen vuokra-asuntotarjonta olemme suosituin kotikaupunki 2030 mennessä. Tässä tavoitteessa kaupungin oma asuntokonserni haluaa olla tasavertaisena toteuttajana mukana.

 Marko Piirainen
A-yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Porvoon kaupunginvaltuuston jäsen, SDP